” Jag har 79 län­der i ba­ga­get”

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Namn: Da­vid Engs­trand. Bor: I Stock­holm men har be­sökt 79 län­der värl­den över.

”Li­vet är kort och värl­den är stor. Och man vill ju se så myc­ket av värl­den som möj­ligt, det är det som är gre­jen. Ti­di­ga­re tyck­te jag bäst om att in­te va­ra hem­ma i var­da­gen i Sve­ri­ge – man blip­par kor­tet, tar tun­nel­ba­nan, gör sam­ma sa­ker – så jag res­te vid var­je till­fäl­le jag fick, al­la se­mest­rar. Att det blev en täv­ling av det var mest en kul grej. Vi är någ­ra kom­pi­sar som rest myc­ket ihop och bör­ja­de jäm­fö­ra vem som va­rit i flest län­der. Nu lig­ger jag på and­ra plats med 79 län­der i ba­ga­get.

Det hand­lar myc­ket om att sti­mu­le­ra hjär­nan tror jag, att se nå­got nytt, men ock­så att få tän­ka an­norlun­da och an­stränga sig. Ba­ra att åka kol­lek­tivt el­ler att re­sa in­om ett främ­man­de land är ut­ma­nan­de. Men jag kan få en lik­nan­de käns­la när jag ser nya stäl­len i Stock­holm ock­så. Att upp­le­va nå­got nytt, även i så li­ten ska­la, trig­gar li­te sam­ma funk­tion. Jag vet in­te rik­tigt vad det är, men det är till­freds­stäl­lan­de.

Nu när jag har bli­vit pap­pa är re­san­det li­te på pa­us, men jag hop­pas och tror att vi fram­ö­ver kom­mer att gö­ra många re­sor he­la fa­mil­jen.” Be­rät­tat för Ka­rin Ska­ger­berg

LANDSAMLARE För Da­vid Engs­trand hand­lar re­san­det om att sti­mu­le­ra hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.