6X ord som tän­jer på san­ning­en

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Kon­spi­ra­tion. En kom­plott el­ler sam­man­svärj­ning. En kon­spi­ra­tions­te­o­ri är en hy­po­tes om en sam­man­svärj­ning som kan vi­sa sig stäm­ma men som li­ka gär­na kan va­ra fel­ak­tig. Post­san­ning. Post truth be­teck­nar om­stän­dig­he­ter där ob­jek­ti­va fak­ta på­ver­kar den all­män­na opi­ni­o­nen mind­re än käns­lor och per­son­li­ga upp­fatt­ning­ar. Fil­ter­bubb­la. Per­son­ligt an­pas­sa­de re­sul­tat av en sök­ning ef­ter in­for­ma­tion, till ex­em­pel då en an­vän­da­re an­vän­der en sök­mo­tor på in­ter­net och en al­go­ritm an­pas­sar el­ler fil­tre­rar träff­lis­tan, be­ro­en­de på upp­gif­ter om an­vän­da­ren, såsom vad den­na har sökt och klic­kat på ti­di­ga­re el­ler var den be­fin­ner sig. Fak­ta­re­sistens. För­håll­nings­sätt som in­ne­bär att man in­te lå­ter sig på­ver­kas av fak­ta som ta­lar emot ens egen upp­fatt­ning, som i stäl­let grun­das på till ex­em­pel kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er. Fals­ka ny­he­ter. Fa­ke news är på­hit­ta­de ny­he­ter som sprids via so­ci­a­la me­di­er. Syf­tet kan va­ra att spri­da po­li­tisk pro­pa­gan­da och des­in­for­ma­tion el­ler helt en­kelt ba­ra att skäm­ta el­ler dri­va tra­fik till en spe­ci­fik webb­si­da och tjä­na peng­ar. Kog­ni­tiv bi­as. En sys­te­ma­tisk sned­vrid­ning i vårt sätt att tän­ka, som kan få en män­niskas sub­jek­ti­va bild av om­värl­den att av­vi­ka från verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.