Du frå­gar – ex­per­ter­na sva­rar.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - Jen­ny Jä­ger­f­eld, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log/psy­ko­lo­gi­gui­den.se

? För ett år sen kom jag på min sam­bo när han porr­sur­fa­de. Jag blev jät­te­led­sen, för jag tyc­ker in­te om det. Det känns som om jag in­te kan jäm­fö­ra mig med tje­jer­na i så­da­na fil­mer och för mig känns det som otro­het, som ett svek. Då var jag även gra­vid och detvar ex­tra job­bigt när man väx­er och kän­ner sig helt osex­ig.

Han lo­va­de att slu­ta. Men jag tror att han he­la ti­den gjort det i smyg. När jag nämnt det säger han att vi ska se fram­åt. För en vec­ka se­dan kom jag på ho­nom igen. Då ha­de jag gått ut med hun­den och han skul­le nat­ta vårt barn. I stäl­let för att nat­ta vår be­bis, så ha­de han sur­fat in och kol­lat porr.

Jag blir jät­te­så­rad och äck­lad. När jag vi­sa­de ho­nom (han ha­de glömt stänga ner) så ljög han dess­utom. Och nu kän­ner jag att för­tro­en­det är för­stört. Hur kan det va­ra så vik­tigt att det är det förs­ta han tän­ker på när jag går ut i 15 mi­nu­ter? Det var han som bad mig gå ut med hun­den, så det känns som om­han ba­ra vän­tat på att jag skul­le gå.

Han pra­tar myc­ket om att ”töm­masnop­pen” och­det tyc­ker jag är job­bigt. Man näs­tan tap­par su­get för sex när han tja­tar. Vi har sex fle­ra gång­er i vec­kan, bå­de un­der och ef­ter gra­vi­di­te­ten. Och ibland har jag känt att jag mås­te, för att jag in­te vill att han ska kol­la porr. Han säger att han ska slu­ta igen. Men jag vet in­te vad jag ska tro. ! Det lå­ter verk­li­gen som om du har en del fun­de­ring­ar över din kil­le och hans porr­sur­fan­de och sex­u­a­li­tet. Du har svårt att kän­na tillit och för­tro­en­de för ho­nom i och med att han lju­git. Jag för­står verk­li­gen att du kän­ner dig led­sen, lu­rad och så­rad. Att han se­dan säger att ni ska se fram­åt och in­te bak­åt när du vill pra­ta om det he­la tyc­ker jag är dumt. Det är klart att man mås­te kun­na pra­ta om det som va­rit. Du be­hö­ver få sä­ga hur du kän­ner och då får han ock­så möj­lig­het att be­rät­ta om hur han tän­ker och kän­ner.

In­led­nings­vis vill jag sä­ga att man kan ha en mas­sa in­vänd­ning­ar mot porr. Ex­em­pel­vis att det till sto­ra de­lar är en osund in­du­stri som för­stär­ker för­le­ga­de bil­der av män, kvin­nor, köns­rol­ler och sex, även om det gi­vet­vis finns porr som ser an­norlun­da ut. Men hur det än nu är med det så är det re­gel sna­ra­re än un­dan­tag att så­väl kil­lar som tje­jer porr­sur­far.

Jag tän­ker in­te att porr­sur­fan­de är otro­het, li­ka li­te som att ona­ne­ra är det. Var går i så fall grän­sen? Är det okej att se en het skå­dis på tv och ona­ne­ra me­dan man har bilden i hu­vu­det? El­ler blir det ock­så otro­het? Jag tän­ker så här: Man kan ha en sex­u­a­li­tet med sig själv och en an­nan ihop med and­ra, ex­em­pel­vis sin part­ner.

Även om jag in­te tyc­ker att porr­sur­fan­det är pro­ble­ma­tiskt i sig (så länge det in­te blir ett be­ro­en­de) så tyc­ker jag för­stås att det är dumt att lo­va nå­got man se­dan in­te hål­ler. Och jag för­står att det kän­des

Jag tän­ker in­te att porr­sur­fan­de är otro­het, li­ka li­te som att ona­ne­ra är det

svårt för dig un­der ti­den du var gra­vid, då krop­pen för­änd­ras och att det i ditt fall gjor­de att du kän­de dig osex­ig.

Att din kil­le tit­tar på porr be­ty­der in­te att han tyc­ker att du är osex­ig el­ler oattrak­tiv. Porr kan va­ra ett bräns­le för hans eget el­ler ert ge­men­sam­ma sex­liv. Du skul­le ock­så kun­na fun­de­ra över om det finns nå­got av sex­u­ell ka­rak­tär (som sex­no­vel­ler el­ler he­ta fil­mer som in­te är porr) som du gil­lar och ni kan lä­sa el­ler tit­ta på till­sam­mans. Men ba­ra om du vill och hit­tar nå­got du gil­lar!

Nu ha­de ju din sam­bo gått med på att slu­ta tit­ta på porr, men kanske är det nå­got som han in­te skul­le gått med på ef­tersom han up­pen­bar­li­gen vill kol­la på porr. Jag tyc­ker att det lå­ter som att ni be­hö­ver för­hand­la om er de­al, pra­ta med varand­ra och hit­ta fram till en kom­pro­miss. Om du kän­ner att du verk­li­gen in­te vill ha en relation med nå­gon som porr­sur­far, om det är en de­al­brea­ker för dig, be­hö­ver du sä­ga det. Det är dock bra att kom­ma ihåg att näs­tan al­la kil­lar (i RF­SU:S un­der­sök­ning av unga per­so­ner är det 99 pro­cent) kol­lar på porr och väl­digt många tje­jer ock­så (86 pro­cent).

Men om han då ska porr­sur­fa be­hö­ver han i så fall re­spek­te­ra att det in­te är nå­got du gil­lar och skö­ta det li­te snyggt. På sam­ma sätt som att få per­so­ner ona­ne­rar i var­dags­rum­met när den and­ra är i kö­ket, så kanske din kil­le kan kol­la på porr när han är på egen hand. Det be­ty­der in­te att jag tyc­ker att det är en bra idé att han kör iväg dig för att porr­sur­fa el­ler porr­sur­far när han egent­li­gen ska läg­ga ert barn! Gi­vet­vis mås­te ert barns be­hov gå först! Jag för­står att det gör dig så­rad. Och jag skul­le även för­stå om du blev rik­tigt arg.

Det lå­ter som om han har mer be­hov av sex just nu än du. Att du har sex med ho­nom för att han in­te ska kol­la på porr, lå­ter in­te som nå­got bra al­ter­na­tiv. Ris­ken är att du går över di­na eg­na grän­ser och att sex blir nå­got på­tving­at.

Jag hål­ler med om att ut­tryc­ket ”töm­ma snop­pen” lå­ter ex­tremt osex­igt och det av­slö­jar dess­utom att det hand­lar väl­digt myc­ket om hans be­hov. Var finns di­na be­hov? Hur myc­ket sex vill du ha?

Du har just fött barn vil­ket kan (men in­te mås­te) för­änd­ra hur myc­ket man kän­ner för att ha sex. Man so­ver i re­gel säm­re, mås­te vår­da en li­ten ny män­ni­ska dyg­net runt och du kanske am­mar, vil­ket (för vis­sa) kan gö­ra att det känns som att krop­pen är till för nå­got an­nat än sex. Er relation mås­te ut­gå från bå­das be­hov och för att kom­ma fram till vad ni vill och be­hö­ver så mås­te ni pra­ta är­ligt och öp­pet med varand­ra.

Det hand­lar myc­ket om hans be­hov. Var finns di­na be­hov? Hur myc­ket sex vill du ha?

VAN­LIGT 99 pro­cent av unga kil­lar porr­sur­far en­ligt RSFU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.