HALLÅ DÄR Kristof­fer N.T. Måns­son om Jan Lööf.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

Psy­ko­lo­gen Kristof­fer N. T. Måns­son har skri­vit av­hand­ling­en Re­structu­ring the so­ci­al­ly anx­ious brain, om hur so­ci­al ång­est syns i hjär­nan.

– Jag har un­der­sökt hjär­nan vid psy­ko­lo­gisk be­hand­ling över in­ter­net. Fram­för allt för­änd­ras amyg­da­la som är en del av räds­lo­cent­rum. Amyg­da­la krym­per och dess re­ak­tion mins­kar. Vi har dess­utom med 92 pro­cents sä­ker­het kun­nat för­ut­spå vil­ka som blir bra av en be­hand­ling.

Vil­ken nyt­ta har vi av det?

– Jag vill ve­ta om Kal­le el­ler Li­sa blir bra in­nan jag re­kom­men­de­rar en be­hand­ling. Ser vi hur bi­o­lo­gin för­änd­ras ger det in­for­ma­tion om hur vi kan gö­ra be­hand­ling­ar­na vas­sa­re.

Du har en il­lust­ra­tion av Jan Lööf på om­sla­get till av­hand­ling­en.

– Jan Lööf har all­tid fa­sci­ne- rat mig. När jag läs­te en lång intervju i en bok så be­stäm­de jag mig för att det vo­re läc­kert att få ho­nom att gö­ra om­sla­get. Han kun­de in­te teck­na nå­got nytt men skic­ka­de en hög som jag kun­de väl­ja ur. Bilden jag val­de pas­sar min av­hand­ling. Ti­teln om att re­kon­stru­e­ra nå­got il­lu­stre­ras bra av gub­ben som har skru­vat ihop ett hu­vud. Se­dan har jag en fa­sci­na­tion för cyklar, och glas­ö­go­nen i bilden är en cy­kel.

OMSLAGSBILD Det var när han läs­te boken Jan Lööf: 75 år av dum­he­ter (Kar­ta­go 2015) som Kristof­fer N.T. Måns­son fick idén att be Jan Lööf om en il­lust­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.