KRÖNIKA Åsa Nil­son­ne tar hjälp av agno­to­lo­ger­na.

Agno­to­lo­gin lär dig se okun­ska­pen.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Har ni hört ta­las om agno­to­lo­gi? In­te det? Det ha­de in­te jag hel­ler trots att be­grep­pet myn­ta­des re­dan 1995 av ve­ten­skaps­hi­sto­ri­kern Ro­bert Proctor och ling­vis­ten Iain Bo­all. Ordet kom­mer från gre­kis­kans agno­sis ”att in­te ve­ta” och on­to­lo­gi som är lä­ran om sa­ker­nas san­na na­tur (en av många de­fi­ni­tio­ner). Till­sam­mans blir de ”agno­to­lo­gi” som är stu­di­et av hand­ling­ar som syf­tar till att spri­da okun­skap och för­vir­ring.

Proctor stu­de­ra­de to­baks­in­du­strins sätt att miss­tänk­lig­gö­ra den forsk­ning som ta­la­de för att rök­ning var skad­ligt för män­ni­skors häl­sa. Bo­la­gens stra­te­gi var att ska­pa tvi­vel.

Gick det verk­li­gen att li­ta på ”ex­per­ter­na”? Knap­past – de var ju oen­se. Det gick all­tid att hit­ta nå­gon stu­die som in­te på­vi­sa­de ne­ga­ti­va häl­so­ef­fek­ter av rök­ning.

To­baks­in­du­strin vil­le få män­ni­skor att tro att ett stort an­tal väl­gjor­da stu­di­er in­te ha­de stör­re vär­de än ett li­tet an­tal an­tag­li­gen mind­re väl­gjor­da stu­di­er. En frå­ga som ”Är det far­ligt för mi­na barn att jag rö­ker i bi­len?” fick där­med ett otyd­ligt och fel­ak­tigt svar, ett svar som fick olyck­li­ga kon­kre­ta kon­se­kven­ser.

Jag har hört det oro­an­de på­stå­en­det att vi är på väg mot en värld av ra­di­kal okun­skap – ra­di­cal ig­no­ran­ce. Den ra­di­ka­la okun­ska­pen som dis­ku­te­ras hand­lar in­te om kun­skap vi sak­nar på grund av att fak­ta in­te finns. In­te hel­ler den okun­skap som kom­mer av att vi än­nu in­te har satt oss in i en frå­ga. Den ra­di­ka­la okun­ska­pen hand­lar om be­fint­lig kun­skap som med­ve­tet miss­tänk­lig­görs för att på­ver­ka män­ni­skors be­te­en­de.

Så hur kan vi pa­re­ra för­sök att ma­ni­pu­le­ra vår åsikt om vil­ka fak­ta som går att li­ta på?

Ett hett tips är att dra öro­nen åt sig när nå­gon säger, in­te säl­lan med tri­um­fe­ran­de röst: ”Men ex­per­ter­na är ju oen­se!” Det får ald­rig bli ett trumf­kort som kan ploc­kas fram när ar­gu­men­ten try­ter. Ex­per­ter­na kom­mer all­tid att va­ra oen­se, det lig­ger i forsk­ning­ens na­tur. Det be­ty­der in­te att ing­en av dem kan ha rätt. Här be­hö­ver vi bli mer so­fisti­ke­ra­de kon­su­men­ter av ve­ten­skap.

Näs­ta tips är att se till att ald­rig dras in i ”vi/dom”-tän­ket, där ”vi” är in­di­vi­der men ”dom” är en grupp. Där ”vår” kun­skap är vik­tig men ”de­ras” är tri­vi­al, där ”vå­ra” vär­de­ring­ar är sun­da, me­dan ”de­ras” är ut­tryck för omo­der­na idéer som in­te för­tjä­nar re­spekt. Åsa Nil­son­ne är psy­ki­a­ter, se­ni­or pro­fes­sor i me­di­cinsk psy­ko­lo­gi och för­fat­ta­re.

Det hand­lar om be­fint­lig kun­skap som miss­tänk­lig­görs

VARNINGSTECKEN När nå­gon tri­um­fe ran­de på­pe­kar att ex­per­ter­na är oen­se är det dags att dra öro­nen åt sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.