Alex­an­der Ro­zen­tal

Modern Psykologi - - RE­DAK­TION -

Alex­an­der är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och ny­bli­ven dok­tor i psy­ko­lo­gi, verk­sam vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Han har ti­di­ga­re skri­vit i Mo­dern Psy­ko­lo­gi om prokrasti­ne­ring och har till­sam­mans med Li­na Wen­nersten för­fat­tat en bok i äm­net, Dan­sa på de­ad­li­ne (Na­tur & Kul­tur). Alex­an­der har pre­cis lagt fram sin av­hand­ling om bi­verk­ning­ar av in­ter­net­ba­se­rad kbt. På si­dan 54 skri­ver han om sin forsk­ning om ne­ga­ti­va ef­fek­ter av psy­ko­lo­gisk be­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.