An­ne Lund­bergs pap­pa och far­far be­gick själv­mord.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

ISVT:S do­ku­men­tär­se­rie 30 liv i vec­kan får vi mö­ta män­ni­skor som har gjort själv­mords­för­sök och över­levt, an­hö­ri­ga till nå­gon som ta­git sitt liv och ex­per­ter in­om su­i­cid­forsk­ning. An­ne Lund­berg le­der pro­gram­met till­sam­mans med skå­de­spe­la­ren So­fia He­lin. So­fia He­lin har er­fa­ren­het av att själv ha mått då­ligt un­der upp­väx­ten, me­dan An­ne Lund­berg re­pre­sen­te­rar an­hö­rig­per­spek­ti­vet, i och med att bå­de hen­nes pap­pa och hen­nes far­far tog si­na liv. Vad har du lärt dig? – Att själv­mord nog in­te är så myc­ket den själv­upp­tag­na hand­ling som jag ti­di­ga­re trott, ut­an en sista ut­väg. En med­ver­kan­de i pro­gram­met be­skrev det som att det är som att stå och hål­la sin hand på en spis­plat­ta som ba­ra blir var­ma­re och var­ma­re – och att al­la står runt om­kring en och sä­ger åt en att hål­la kvar han­den, att man mås­te. Men till sist går det in­te, ut­an man ba­ra släp­per. Den lik­nel­sen fick mig att för­stå att man just i den stun­den in­te ser någ­ra al­ter­na­tiv när man mår så då­ligt. Jag är nog li­te mind­re arg på min pap­pa nu än in­nan jag gjor­de se­ri­en.

– En an­nan sak jag lärt mig är att det fak­tiskt går att fö­re­byg­ga själv­mord. Nio av tio som räd­das till li­vet ef­ter ett själv­mords­för­sök gör fak­tiskt in­te om det, de ång­rar sig. Forsk­ning vi­sar att det går att fö­re­byg­ga själv­mord, ge­nom att ha ett öp­pet sam­häl­le, där man in­te skam­be­läg­ger psy­kisk sjuk­dom.

TIT­TA! 30 liv i vec­kan har pre­miär i SVT1 den 20 april

kloc­kan 21.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.