Hus­hålls­ar­be­te, fåg­lar och Torg­ny Lind­gren. ORDET Sha­ren­ting.

Jäm­ställd­het ger bätt­re re­la­tion.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Hen­rik Hö­jer

En sta­bil re­la­tion byg­ger på att bå­da par­ter har en ge­men­sam bild av hur myc­ket tid man läg­ger på hus­hålls­ar­be­te. Det­ta fram­går av en ny stu­die från Stock­holms uni­ver­si­tet, där drygt 1 000 svens­ka he­te­ro­sex­u­el­la par sva­rat på frå­gor om sitt eget och part­nerns hus­hålls­ar­be­te. I och med det­ta har fors­kar­na kun­na se om par har en lik­nan­de upp­fatt­ning om hur myc­ket var och en gör i hem­met.

Kvin­nor som gör mer hus­hålls­ar­be­te än sin man­li­ga part­ner är över lag mind­re nöj­da med re­la­tio­nen och mer be­näg­na att fun­de­ra på skils­mäs­sa. I de re­la­tivt ovan­li­ga re­la­tio­ner där bå­da par­ter anger att män­nen gör mest hus­hålls­ar­be­te rap­por­te­rar män­nen att de in­te är nöj­da med re­la­tio­nen och bå­da par­ter över­vä­ger skils­mäs­sa.

”De re­la­tio­ner där man­nen upp­ger att de de­lar li­ka på hem­ar­be­tet men kvin­nan upp­ger att hon gör mer, upp­levs som sämst och minst sta­bi­la”, skri­ver fors­kar­na i rap­por­ten.

PARARBETE En jämn ar­bets­för­del­ning i hus­hål­let är att fö­re­dra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.