Fal­let Eve White. GRAFIK Sui­cid i Sve­ri­ge.

Så för­de­lar sig själv­mor­den i be­folk­ning­en.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

Ma­jo­ri­te­ten av al­la som be­går själv­mord är män, sam­ti­digt som de fles­ta som vår­das på sjuk­hus för su­i­cid­för­sök är kvin­nor. Bland sjuk­skriv­na, ar­bets­lö­sa och stu­de­ran­de är det ock­så van­li­ga­re med su­i­cid­tan­kar än bland yr­kes­verk­sam­ma. Allt det här vi­sar den rap­port som Folk­hälso­myn­dig­he­ten gett ut om att fö­re­byg­ga själv­mord. Själv­mor­den mins­ka­de fram till år 2000, men har se­dan le­gat på en kon­stant ni­vå.

”Sui­cid­pre­ven­tion är där­för ett om­rå­de som krä­ver in­ten­si­fi­e­ra­de in­sat­ser från fle­ra ak­tö­rer och på oli­ka sam­hälls- ni­vå­er”, skri­ver myn­dig­he­tens ge­ne­ral­di­rek­tör Jo­han Carls­son. En­ligt rap­por­ten ar­be­tar 71 pro­cent av Sve­ri­ges lands­ting för att mins­ka själv­mords­ta­len, vil­ket be­ty­der att nä­ra en tred­je­del in­te gör det. Bland kom­mu­ner­na ar­be­tar ba­ra var fjär­de med sui­cid‍ pre­ven­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.