Mind­re sex, mer skam och mu­sik­klub­bar på da­gis.

Ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner äls­ka­de of­ta­re.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Det kanske rå­der mer öp­pen­het kring sex i dag än för 20 år se­dan, men det be­ty­der in­te att män­ni­skor äg­nar sig mer åt själ­va ak­ti­vi­te­ten. I al­la fall in­te i USA.

I snitt ha­de ame­ri­ka­ner­na sex 53,71 gång­er per år un­der 2010–2014, att jäm­fö­ra med 62,36 gång­er per år pe­ri­o­den 1995–1999. Det kon­sta­te­ras i en stu­die pub­li­ce­rad i Ar­chi­ves of Sex­u­al Be­ha­viour. Fors­kar­na har un­der­sökt sex­va­nor ba­se­rat på da­ta från The ge­ne­ral so­ci­al sur­vey, en år­lig en­kät om ame­ri­ka­ner­nas de­mo­gra­fi och lev­nads­va­nor.

Svar från år 1989 och fram­åt från över 26 000 ame­ri­ka­ner vi­sa­de att den så kal­la­de ge­ne­ra­tion Y, allt­så de föd­da på 1980-ta­let fram till ti­digt 2000-tal, ha­de sex mind­re of­ta än vad de­ras mor- och far­för­äld­rar ha­de när de var unga.

Var­för ame­ri­ka­ner­na har mind­re sex kan psy­ko­lo­gi­fors­kar­na bakom stu­di­en in­te sva­ra på, men det be­ror in­te på att de ar­be­tar mer. De som ar­be­ta­de fler tim­mar ha­de näm­li­gen ock­så mer sex.

VANESAK Ge­ne­ra­tion Y har mind­re sex än si­na mo­roch far­för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.