Pro­gram

Modern Psykologi - - ANNONS -

19.30– 20.00

Barn som brå­kar – en frå­ga om tillit?

Kon­flik­ter i fa­mil­jen be­ror of­ta på att vux­na stäl­ler krav på bar­nen som de in­te kan le­va upp till. En bätt­re ut­gångs­punkt är att li­ta på att bar­nen gör så gott de kan och an­pas­sa kra­ven. Psy­ko­log Bo Hejlskov Elvén om hur lå­gaf­fek­tivt be­mö­tan­de kan mins­ka brå­ken mel­lan för­äld­rar och barn. 20.10– 20.40

Den svå­ra kons­ten att se sig själv

Vi le­ver i en tid där vi stän­digt ser och ska­par bil­der av oss själ­va, in­te minst i so­ci­a­la me­di­er. Blir det ock­så lät­ta­re att fin­na sig själv el­ler tap­par vi tvärtom bort oss? Kan vi ens få syn på oss själ­va? Pe­ter Gär­den­fors, pro­fes­sor i kog­ni­tions­ve­ten­skap vid Lunds uni­ver­si­tet. 20.45– 21.30

Re­la­tio­ner och se­pa­ra­tio­ner

Trots att de fles­ta vill le­va i nä­ra re­la­tio­ner slu­tar många för­hål­lan­den i skils­mäs­sa. Var­för är det så svårt att le­va till­sam­mans? Vad be­hövs för att ska­pa nä­ra, tillits­ful­la re­la­tio­ner? Och när skils­mäs­san är ett fak­tum – hur skiljs man på ett bra sätt? Ag­ne­ta Lagercrantz, jour­na­list och för­fat­ta­re, An­na Ben­nich Karlstedt, psy­ko­log.

Ag­ne­ta Lagercrantz

An­na Ben­nich Karlstedt

Pe­ter Gär­den­fors

Bo Hejlskov Elvén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.