”Makt­lös­het är mer in­tres­sant än makt”

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - TEXT ANN LAGERSTRÖM FO­TO LINDA FORSELL

Ge­nom he­la sitt för­fat­tar­skap har hon ställt sig på de ut­sat­tas si­da. I sin nya roman skri­ver Majgull Axelsson om de som spär­ra­des in – och hur man bry­ter sig ut.

” Bor­ger­lig­he­ten sa all­tid att i ar­be­tar­klas­sen var det ra­ka rör. Men det är in­te sant.”

DET ÄR ALLT DET DÄR VI in­te sä­ger, allt det vi för­ti­ger och för­ne­kar som Majgull Ax­els‍sons för­fat­tar­skap kret­sar kring.

– Bor­ger­lig­he­ten har all­tid sagt att i ar­be­tar­klas­sen var det ra­ka rör. Där dol­de man ingen­ting. Men det är in­te sant. Vi var li­ka tys­ta som al­la and­ra.

Det är mån­dag ef­ter­mid­dag hem­ma hos för­fat­ta­rin­nan Majgull Axelsson på Li­din­gö. Hon är mel­lan böc­ker. Å ena si­dan för­be­re­der hon sig för att mö­ta lä­sar­na med en ny roman:

Ditt liv och mitt (Brom­bergs 2017), å and­ra si­dan bör­jar det rö­ra sig in­om hen­ne – tan­ke‍ stråk, bil­der, ord, frag­ment och ka­rak­tä­rer som kanske kan bli en ny be­rät­tel­se.

Men än får de in­te trä­da fram, än får de in­te bli så tyd­li­ga för hen­ne att de näs­tan får liv. Nu ska vi stan­na hos Kaj­sa och Jo­nas, Lars och Mä­rit kring vil­ka Majgull Axelsson vävt sin se­nas­te be­rät­tel­se, om att spär­ras in och bry­ta sig ut.

Plat­sen är Norrköping. Två hus vid si­dan av varand­ra. Två fa­mil­jer. Två sor­ters tyst­nad och två sor­ters skam. På den ena si­dan av sta­ke­tet tvil­ling­ar­na Mä­rit och Jo­nas och de­ras ut­veck­lings­stör­da bror Lars. På den and­ra Kaj­sa och en mam­ma som fått barn utan att va­ra gift och som tid­vis åker in och ut på men­tal­sjuk­hus.

Än en gång skri­ver du om de ut­sat­ta.

– Ja jag vet, det är jät­tesvårt att för­kla­ra. Fa­stän jag ald­rig upp­fat­tat mig själv som ut­satt så känns det som att det här är mitt folk. Jag tyc­ker ock­så att makt­lös­het är mer in­tres­sant än makt.

Hur länge har du känt så?

– Jag tror att jag all­tid haft den där blic­ken, att det är en del av min personlighet, sä­ger Majgull Axelsson. Jag såg de där ag­gres­sio­ner­na mot män­ni­skor som var av­vi­kan­de. Hur ung­ar som kal­la­des tatta­re blev ja­ga­de på skol­går­den. Jag för­stod in­te var­för, vad som var skill­na­den. Jag minns en gång när vi cam­pa­de med fa­mil­jen i Nar­vik när jag var li­ten. I när­he­ten av oss var det en grupp norr­män som dan­sa­de och lek­te le­kar och såg ut att ha så ro­ligt. Men utan­för ring­en satt en gam­mal man på mar­ken och spe­la­de på ske­dar. Jag drab­ba­des av hans en­sam­het, brast i gråt, och mam­ma ur­säk­ta­de sig in­för vå­ra vän­ner och sa: ”Det är ing­et att bry sig om. Hon är all­tid sån där.”

upp

MAJGULL AXELSSON VÄX­TE i Näs­sjö dit hen­nes pap­pa, lok‍fö­ra­ren, bli­vit tvångs­för­flyt­tad. I en li­ten två­rum­ma­re bod­de ar­be­tar­fa­mil­jen, mam­ma An­na-gre­ta, ser­vi‍ tri­sen, pap­pa Hel­ge och två flic­kor. Det var 1950-tal. Hem­ma‍frui­de­al. Kokt po­ta­tis med kött­bul­lar och rå­r­ör­da ling­on. Ny­he­ter på ra­di­ons en­da kanal, star­ka po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner och stän­di­ga gräl mel­lan för­äld­rar­na.

Vad teg ni om?

– Mas­sor. De ut­veck­lings­stör­da, ro­mer­na, psy­kisk sjuk­dom, sex­u­a­li­tet, bris­ten på jäm­ställd­het och de en­sam­stå­en­de mam­mor­na. Jag är för­res­ten den förs­ta på fy­ra ge­ne­ra­tio­ner som in­te ba­ra ”blev med barn”. Den förs­ta som in­te be­höv­de bä­ra ”skam­men”.

Och så räk­nar hon upp: ”Mor­mors mor fick min mor­mor, mor­mor fick min mos­ter, mam­ma fick min sys­ter, syr­ran sin älds­te son. Jag kla­ra­de mig tack va­re p-pill­ren. Tänk vad de har be­tytt för oss kvin­nor!

I lil­la Näs­sjö var klas�skill­na­der­na up­pen­ba­ra. Men pap­pa var po­li­tiskt en­ga­ge­rad och in­tres­se­rad av konst och mam­ma tog med flic­kor­na till bib­li­o­te­ket. ”Jag var över­ty­gad om att bib­li­o­te­ket fanns en­kom för så­da­na som vi.” Och pre­cis som Mä­rit i den nya ro­ma­nen fick Majgull på 1960-ta­let bör­ja på läro­ver­ket.

– Vi var en hög­ljudd och rak­ryg­gad grupp som tra­va­de in i sko­lan. På skoj kal­la­de vi som var skåns­ka lok­fö­rar­fa­mil­jer oss själ­va för en et­nisk mi­no­ri­tet. Ja, vi var minst sagt kax­i­ga.

Ge­nom den re­ge­ran­de so­ci­al‍de­mo­kra­tin ha­de ar­be­tar­klas­sen bli­vit sam­hälls‍

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.