Sömn­lö­sa mäs­ta­re. Ro­bot styrs med tan­ke­kraft.

Kom­mu­ni­ce­rar via hjärn­sig­nal för miss­tag.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ma­rie Alp­man

Ro­bo­ten är på väg att be­gå ett miss­tag. En män­ni­ska ser det he­la och ro­bo­ten rät­tar sig au­to­ma­tiskt. Ett nytt sätt att sty­ra med tan­ke­kraft öpp­nar för enkla­re ro­bot­sam­ar­be­te.

Hjär­nan ger ifrån sig en spe­ci­ell sig­nal när den upp­täc­ker miss­tag. Det ut­nytt­jar fors­ka­re vid Boston uni­ver­si­ty och Mas­sachu­setts in­sti­tu­te of te­ch­no­lo­gy, MIT, för att sty­ra en ro­bot med tan­ke­kraft. Ro­bo­ten har i upp­gift att sor­te­ra färg­bur­kar och trådspo­lar i två oli­ka lå­dor. Ar­be­tet över­va­kas av en för­söks­per­son med EEGe­lek­tro­der som mä­ter hjärn­ak­ti­vi­te­ten.

Sig­na­ler­na från hjär­nan ana­ly­se­ras av en da­tor, som le­tar ef­ter den spe­ci­el­la sig­nal som be­ty­der att för­söks­per­so­nen upptäckt ett miss­tag. Ro­bo­ten får då au­to­ma­tiskt or­der om att rät­ta sig.

Fors­kar­na hop­pas att det är ett förs­ta steg mot ett mer na­tur­ligt sam­ar­be­te mel­lan män­ni­skor och ro­bo­tar.

– Tänk att kun­na sä­ga till en ro­bot att gö­ra vis­sa sa­ker utan att be­hö­va skri­va ett kom­man­do, tryc­ka på en knapp el­ler ens sä­ga ett ord, sä­ger Da­ni­e­la Rus, chef för MIT:S labb för da­tor­ve­ten­skap och ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens där tes­ter­na ut­förts.

Tek­ni­ken är in­te ny. EEG har ti­di­ga­re ut­nytt­jats för att sty­ra till ex­em­pel en drö­na­re, en rull­stol och en ro­bo­tarm med tan­ke­kraft. Of­ta krävs dock nå­gon typ av ak­tiv hand­ling, som att tän­ka sig att kny­ta hög­ra han­den för att sty­ra åt hö­ger el­ler tit­ta på ett visst fö­re­mål.

Men myc­ket ar­be­te åter­står in­nan tek­ni­ken kan kom­ma till prak­tisk nyt­ta. Sig­na­len är till ex­em­pel svag och svår att upp­täc­ka. För att för­bätt­ra sy­ste­met vill fors­kar­na ut­nytt­ja att om ro­bo­ten mis­sar åter­kopp­ling­en och fort­sät­ter att rö­ra ar­men åt fel håll så kom­mer en and­ra, star­ka­re sig­nal från för­söks­per­so­nen. Den­na kun­de dock in­te upp­täc­kas med nu‍ va­ran­de sy­stem.

TANKELÄSNING Ett steg mot ett när­ma­re sam­ar­be­te mel­lan män­ni­skor och ro­bo­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.