Från be­te­en­de­ek­o­no­mi till tvång och mål.

Pa­ret som ska­pa­de be­te­en­de­ek­o­no­min.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ur­ban Gyll­ström

THE UNDOING PROJECT: A fri­ends­hip that chang­ed the world MI­CHAEL LEWIS [ALLEN LANE 2016]

Som per­so­ner var de bå­da is­ra­e­lis­ka psy­ko­lo­ger­na myc­ket oli­ka. Amos Tver­sky var den gla­da op­ti­mis­ten, all­tid i cent­rum och ”den in­tres­san­tas­te per­son som nå­gon ha­de mött”. Da­ni­el ”Dan­ny” Kah­ne­man be­skrevs å sin si­da som ”Woody Allen, fast utan hu­morn”. Ge­men­samt för dem var att bå­da sågs som bli­van­de stjär­nor.

Det sam­ar­be­te de in­led­de i slu­tet av 1960-ta­let kom att be­stå i över tre de­cen­ni­er och var de förs­ta åren så in­ten­sivt och pas­sio­ne­rat att de påmin­de om ett ny­för­äls­kat par.

Mi­chael Lewis, som ti­di­ga­re skri­vit bland an­nat boken The

big short om den ame­ri­kans­ka fas­tig­hets­bubb­lan, gör här sitt bäs­ta för att ta sig in i de­ras slut­na värld. I The undoing

project vitt­nar sam­ti­da kol­le­ger till de bå­da män­nen om sam­tal da­gar­na ige­nom, all­tid bakom stäng­da dör­rar. Ing­en an­nan släpp­tes in, en­dast re­gel­bund­na skratt­sal­vor läck­te ut. ”Jag är ing­et ge­ni, in­te hel­ler Tver­sky. Men till­sam­mans var vi ex­cep­tio­nel­la”, sä­ger den i dag 82-åri­ga Dan­ny i boken.

GE­NOM EN RAD li­ka fi­nur­li­ga som över­ty­gan­de experiment be­vi­sa­de Tver­sky och Kah­ne­man att män­ni­skor säl­lan är så ra­tio­nel­la som eko­no­mer dit­tills ha­de gjort gäl­lan­de. Ge­nom att blot­ta mänsk­li­ga tan­ke­fel som in­te kan för­kla­ras av miss­tag och slarv, utan är sys­te­ma­tis­ka, la de grun­den till den be­te­en­de­ek­o­no­mi som fort­fa­ran­de spri­der sig i allt vi­da­re ring­ar. The undoing project be­skri­ver de­ras vik­ti­gas­te te­o­ri­er, men den som läst Kah­ne­mans egen stor­säl­ja­re Tän­ka, snabbt och lång­samt (Vo­lan­te 2012) får in­te många nya aha-upp­le­vel­ser. Där­e­mot ges spän­nan­de in­blic­kar i hur Tver­skys och Kah­ne­mans in­sik­ter veck­la­de ut sig och hur en te­o­ri skic­ka­de ut skott som na­tur­ligt led­de vi­da­re till näs­ta.

De bå­da psy­ko­lo­ger­na var så sam­man­väv­da att in­te ens de själ­va kun­de re­do­gö­ra för vem som kom­mit på vad. Än­då var det Tver­sky som fick de bäs­ta tjäns­ter­na och fi­nas­te ut­mär­kel­ser­na. Boken skild­rar när­gå­en­de hur det led­de till slit­ning­ar och allt mind­re sam­ar­be­te. Kort ef­ter det slut­li­ga upp­brot­tet dog Amos Tver­sky av can­cer, 59 år gam­mal. Sex år se­na­re, 2002, till­de­la­des Da­ni­el Kah­ne­man No­bel­pri­set i eko­no­mi.

AKADEMISKT MÖ­TE In­om be­te­en­de­ek­o­no­min möts psy­ko­lo­gisk och eko­no­misk forsk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.