Skol­va­let fyl­ler 25 år.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Frisko­le­re­for­men 1992 öka­de möj­lig­he­ter­na för pri­va­ta ak­tö­rer att dri­va sko­lor. Sam­ti­digt in­för­des det fria skol­va­let som gav ele­ver rätt att väl­ja sko­la. Vi upp­märk­sam­mar 25-års­ju­bi­le­et med någ­ra lek­tio­ner om hur vi egent­li­gen gör vå­ra

val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.