Åsa Wik­forss

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Åsa är pro­fes­sor i te­o­re­tisk fi­lo­so­fi vid Stock­holms uni­ver­si­tet och fors­kar in­om språk­fi­lo­so­fi och kun­skaps­te­o­ri. På si­dan 30 skri­ver hon om kun­skaps­re­sistens och i sep­tem­ber kom­mer hen­nes

bok Al­ter­na­ti­va fakta: Om kun

ska­pen och dess fi­en­der (Fri tan­ke). ”Plöts­ligt står fi­lo­so­fin i världs­hän­del­ser­nas cent­rum. Frågor som rör kun­ska­pens na­tur, fakta, evi­dens, san­ning och lögn dis­ku­te­ras dag­li­gen i me­di­er­na. Jag be­stäm­de mig för att det var dags för en yr­kes­fi­lo­sof att gö­ra en in­sats.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.