In­na Se­ve­li­us

Modern Psykologi - - REDAKTION -

För tio år se­dan läm­na­de In­na job­bet som lä­ka­re i psy­ki­a­trin för att sad­la om till jour­na­list. Hon skri­ver om me­di­cin, psy­ko­lo­gi och idéhisto­ria. På si­dan 42 be­sö­ker hon den psy­ki­a­tris­ka ak­ut­bi­len i Stock­holm. ”När jag ar­be­ta­de som lä­ka­re tyck­te jag att jour­verk­sam­he­ten var sär­skilt ut­ma­nan­de för att jag ald­rig kun­de ve­ta hur da­gen skul­le bli. Där­för var det pir­rigt att mö­ta ak­ut­bi­lens per­so­nal. Men de var kolug­na in­för sitt pass. Im­po­ne­ran­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.