[MAS­SE­RA!]

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: Bri­tish Psycho­lo­gi­cal So­ci­e­ty

Att det är här­ligt att få mas‍ sage av sin part­ner för­vå­nar kanske ing­en, men viss­te du att väl­må­en­de ock­så in­fin­ner sig när man ger mas­sage? Det me­nar psy­ko­lo­gi­fors­ka­re vid Nort­hum­bria uni­ver­si­ty i Stor­bri­tan­ni­en, som lå­tit 19 par gå en tre­vec­kors­kurs i mas­sage där de fick öva på varand­ra.

Del­ta­gar­na rap­por­te­ra­de att kur­sen ha­de po­si­tiv in‍ ver­kan på de­ras väl­må­en­de, upp­lev­da stress och nöjd­het i re­la­tio­nen. De upp­lev­de ock­så ett ökat fy­siskt och psy­kiskt väl­må­en­de di­rekt ef­ter mas­sa­gen – oav­sett om det var de själ­va el­ler de­ras part­ner som gett den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.