Se upp för bi­lar­na

Barn re­do att gå över ga­tan först vid 14 år.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ma­rie Alp­man

Bris­ter i mog­nad och mo­to­rik gör att barn har svå­rig­he‍ ter att gå över en ga­ta med tät tra­fik än­da upp i ton­å­ren.

Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Io­wa i USA lät barn i 6–14‍års‍ ål­dern gå över en en­kel­rik­tad ga­ta i ett si­mu­le­rat vil­lakvar‍ ter. Bi­lar­na pas­se­ra­de med två till fem se­kun­ders mel­lan­rum i en has­tig­het av 40 kilo­me­ter i tim­men.

Re­sul­ta­tet vi­sa­de att sex‍ åring­ar­na ha­de en olycks­frek‍ vens på 8 pro­cent. Olycks­ris‍ ken föll se­dan till 5 pro­cent för ti­o­å­ring­ar­na. Hos tolvå­ring‍ ar­na låg den på 2 pro­cent. Först vid 14 års ål­der kun­de bar­nen ta sig över ga­tan ut­an någ­ra olyc­kor.

En­ligt fors­kar­na bör för‍ äld­rar va­ra med­vet­na om att barn har svårt att be­dö­ma av­stånd och has­tig­he­ter i en tra­fik­si­tu­a­tion. Yng­re barns bris­tan­de mo­to­rik gör dess­utom att de har svårt att gå ut i ga­tan i rätt ögon­blick mel­lan två pas­se­ran­de bi­lar. Den hög­re olycks­ris­ken hos de yngs­ta bar­nen för­kla­ras ock­så av att de har svårt för att vän­ta och är iv­ri­ga att springa över ga­tan.

VÄN­TA Barns mo­to­rik gör det svårt att

gå ut i ga­tan i rätt ögon­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.