LAGT KORT LIGGER

Modern Psykologi - - INSIKT -

MEN INSTÄLLNINGEN ÄR ALLT

När vi gjort ett val, så finns det två sätt att han­te­ra vårt be­slut. Åt­mins‍ to­ne om man ska tro den ame­ri­kans­ka so­ci­alpsy­ko­lo­gen Bar­ry Sch­wartz, som iden­ti­fi­e­rat det han kal­lar max­i­mi­zers re­spek­ti­ve sa­tis­fi­cers. Me­dan max­i­mi

zers fort­sät­ter le­ta ef­ter bätt­re al­ter‍ na­tiv när de gjort sitt val, sät­ter sa­tis

fi­cers i stäl­let upp en lägsta­ni­vå för vad valet ska upp­fyl­la, och när valet är gjort fo­ku­se­rar de på vad de har. En­ligt forsk­ning­en ver­kar män­ni­skor med det­ta för­håll­nings­sätt

ge­ne­rellt må bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.