VILJA EN SAK

Modern Psykologi - - INSIKT -

… MEN GÖ­RA EN ANNAN

2015 in­ter­vju­a­de so­ci­o­lo­gen Ma­ja Lil­ja 19 mam­mor från den svens­ka me­del­klas­sen. De sa att de vil­le att de­ras barn skul­le växa upp i ett kul­tu­rellt och so­ci­alt blan­dat om­rå­de, men när det hand­la­de om att väl­ja sko­la el­ler att flyt­ta, val­des vis­sa bo­stads‍ om­rå­den och sko­lor bort. I stäl­let pri­o­ri­te­ra­des et­niskt svens­ka och ho­mo­ge­na

om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.