Det trig­gar ag­gres­sion

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

”The fing­er pulls the trig‍ ger, but the trig­ger may al­so be pul­ling the fing­er.” Så ut­tryck­te sig Le­o­nard Ber­kowitz och Ant­ho­ny Le Page vid Uni­ver­si­ty of Wiscon­sin 1967 ef­ter att de ut­fört det experiment som myn­ta­de be­grep­pet the wea­pons ef­fect.

I stu­di­en pro­vo­ce­ra­des 100 man­li­ga uni­ver­si­tets‍ stu­den­ter ge­nom föro‍ lämp­ning­ar. Ena hal­van av för­söks­grup­pen var i ett rum där en pi­stol, som sas ha bli­vit kvar från ett ti­di­ga­re experiment, låg på ett bord. För den and­ra hal­van var ob­jek­tet i stäl‍ let en bad­min­ton­rac­ket.

Ef­ter för­o­lämp­ning­ar­na upp­ma­na­des stu­den­ter­na att ut­de­la vad de trod­de var el­choc­ker på en kam‍ rat. Re­sul­ta­tet: De som va‍ rit i grup­pen där ett va­pen fanns i rum­met ut­de­la­de star­ka­re el­choc­ker än den and­ra grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.