Mind­re ste­re­o­typt på ge­nus­da­gis

Modern Psykologi - - ANNONS -

Barn på ge­nus­ne­utra­la för­sko­lor är mer in­tres­se­ra­de av att le­ka med barn som de in­te kän­ner av mot­satt kön. De ut­tryc­ker sig ock­så mind­re köns­ste­re­o­typt. Dä­re­mot läg­ger de mär­ke till and­ras kön ili­ka hög grad som barn på ”van­li­ga” för­sko­lor. De väl­jer ock­så att le­ka med barn de re­dan kän­ner av sam­ma kön isam­ma ut­sträck­ning oav­sett pe­da­go­gik. Det vi­sar en stu­die av en ge­nus­ne­u­tral för­sko­la och tre an‍ dra­för­sko­lo­ri­stock­holm. Käl­la: Jour­nal of Ex­pe­ri­men­tal Child Psycho­lo­gy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.