Så be­mö­ter du bäst

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN SYNESTETIKERN -

Så ska du age­ra som med­män‍ nis­ka om du ser en främ­man­de per­son som ser ut att va­ra på väg att be­gå själv­mord: 1) Gå fram – gå in­te för­bi. 2) Grip in i si­tu­a­tio­nen ge­nom att till­ta­la per­so­nen el­ler gå fram och stäl­la dig bred­vid hen. 3) Frå­ga till ex­em­pel: ”Vad är det som står på? Jag ser att du in­te mår bra. Kan jag hjäl­pa dig på nå­got sätt?” 4) Ring 112 om du är oro­lig. 5) Det är all­tid bätt­re att gö­ra någon­ting än ingen­ting.

Så ska du age­ra om din när­stå‍ en­de har själv­mords­pla­ner: 1) Vå­ga frå­ga ut­i­från din egen oro: ”jag är rädd att nå­got ska hän­da dig, att du tän­ker ta ditt liv.” 2) Sök pro­fes­sio­nell hjälp för per­so­nen, följ med på be­sö­ket och ta­la om för per­so­na­len vad du vet. 3) Sök hjälp för egen del vid be­hov.

BEREDD An­ki Björns­dot­ter är en av sjuk­skö­ter‍ skor­na som job­bar i ak­ut­bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.