Ca­ro­li­ne Hai­ner har skri­vit en bok om dick­pics.

Ca­ro­li­ne Hai­ner har skri­vit en bok om oom­bed­da dick­pics.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Ca­ro­li­ne Hai­ners bok Män vi­sar ku­ken för mig (Mon­di­al 2017) in­ne­hål­ler allt om så kal­la­de dick­pics – ut­om själ­va bil­der­na. Idén fick hon efter att själv ha fått mot­ta ett an­tal.

För att sva­ra på var­för en del kil­lar skic­kar bil­der på si­na köns­or­gan till kvin­nor, ut­an att des­sa bett om det, an­gri­per hon te­mat från oli­ka vinklar – från Freud till Jus­tin Bie­ber och Do­nald Trump.

– Ing­en skic­kar en bild på sin er­i­ge­ra­de pe­nis för att vi­sa upp en jämn sol­brän­na – fal­lo­sen är ju tra­di­tio­nellt en sym­bol för makt. Ka­stre­rings­skräck och att tap­pa sin man­lig­het är en mer in­tres­sant psy­ko­lo­gisk in­gång, spe­ci­ellt i en tid när man­lig­he­ten grans­kas mer och är i för­änd­ring. Kanske blir det då vik­ti­ga­re att ma­ni­fe­ste­ra sin man­lig­het med dick­pics. Ti­teln är en pass­ning till Re­bec­ca Sol­nits bok Män för­kla­rar sa­ker för mig. Hand­lar din bok ock­så om det man­li­ga egot? – Ja, ab­so­lut. Ett sätt att se på dick­pics är som ett slags upp­vakt­nings­ri­tu­al. De kil­lar jag frå­ga­de ver­ka­de tyc­ka att tan­ken på att en tjej ska se de­ras dick­pic var eg­gan­de. Hur bilden se­dan mot­togs ver­ka­de va­ra se­kun­därt. Nå­got i den sex­u­el­la kom­mu­ni­ka­tio­nen har brustit och det blir in­te öm­se­si­digt när ba­ra en av par­ter­na får ut någon­ting av det. En väl­digt en­si­dig upp­vakt­ning kan man tyc­ka. Var­för skic­kar in­te tje­jer bil­der på si­na kön till kil­lar i sam­ma ut­sträck­ning? – Den frå­gan är oer­hört kom­plex. Det hand­lar om and­ra sig­na­ler, and­ra sym­bo­ler och an­nat mot­ta­gan­de. En er­i­ge­rad kuk har ett stör­re sym­bol­vär­de än nå­got på kvin­no­krop­pen, men det in­ne­bär ock­så en stör­re risk för kvin­nor att skic­ka bil­der ef­tersom de­ras sex­u­a­li­tet döms mer än mäns och hämnd­porr drab­bar kvin­nor hår­da­re.

CA­RO­LI­NE HAI­NER Ti­di­ga­re har hon skri­vit

ro­ma­ner­na In­te helt hund­ra (Vo­lan­te 2013) och Åsne­prin­sen (Na‍

tur & Kul­tur 2016).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.