Kirsti Jyl­hä

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Kirsti är lek­tor i psy­ko­lo­gi vid Sö­der­törns hög­sko­la och fors­kar in­om po­li­tisk psy­ko­lo­gi och so­ci­alpsy­ko­lo­gi. På si­dan 36 skri­ver hon om psy­ko­lo­gin bakom kli­mat­för­änd­rings­för­ne­kel­se. ”Det finns oli­ka bud­skap om kli­mat­för­änd­ring­en. Jag strä­var efter att för­stå de psy­ko­lo­gis­ka or­sa­ker­na som på­ver­kar vil­ka bud­skap in­di­vi­der väl­jer att lyss­na på. Många kopp­lar kli­mat­frå­gan till sin po­li­tis­ka iden­ti­tet, men jag tror att frå­gan kan av­po­li­ti­se­ras när vi bätt­re för­står vad ide­o­lo­gi­se­ring­en be­ror på.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.