Ordet: Se­kun­därkränkt

Modern Psykologi - - INSIKT - – An­ders Svens­son

De se­nas­te åren har vis­sa de­bat­tö­rer häv­dat att många har för nä­ra till käns­lan av att va­ra kränkt. Det gäl­ler bland an­nat när en per­son gör sig till språk­rör för nå­gon el­ler någ­ra som kän­ner sig kränk­ta, ut­an att själv till­hö­ra den­na grupp. Det­ta fe­no­men kal­las of­ta att kän­na sig se­kun­därkränkt. Nö­jes­gui­den be­skri­ver se­kun­därkränk­ta som per­so­ner som ”tar oer­hört il­la vid sig av kom­men­ta­rer som vis­ser­li­gen in­te krän­ker dem själ­va men som de me­nar skul­le kun­na krän­ka nå­gon an­nan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.