5 x Jens As­sur

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: 1970 i Sto­ra Blå­sjön i Jämt­land.

Fa­milj: Hu­strun Jen­nie och fy­ra sö­ner (varav två bonus­sö­ner).

Foto i ur­val: Och him­len där­o­van (fo­to­böc­ker och am­bu­le­ran­de ut­ställ­ning 2001), This is my ti­me, this is my li­fe (ut­ställ­ning Mo­der­na mu­se­et 2006), I can see the world from he­re (ut­ställ­ning på Färg­fa­bri­ken i Stock­holm och Bild­mu­se­et i Umeå 2007), Hung­er (fo­to­böc­ker och ut­ställ­ning, Kul­tur­hu­set i Stock­holm 2010), Afri­ca is a gre­at country (fo­to­bok och ut­ställ­ning på Lil­je­val­chs i Stock­holm 2013, där­ef­ter tur­né 2013–14 i Sve­ri­ge och fle­ra af­ri­kans­ka län­der).

Film: De­bu­te­ra­de som re­gis­sör och ma­nus­för­fat­ta­re 2006 med kort­fil­men Den sis­ta hun­den i Rwan­da

som be­lö­na­des med fle­ra

in­ter­na­tio­nel­la pri­ser. Kil­ling the chic­kens, to

sca­re the mon­keys (2011) ha­de världs­pre­miär på filmfes­ti­va­len i Can­nes, där den ut­sågs till bäs­ta kort­film bland an­nat på Nor­disk pa­no­ra­ma, Dan­mark. Även tred­je kort­fil­men, A so­ci­e­ty (2012), vann pri­ser. 2014 kom kort­fil­men Hot na­sty teen, där Bras­se Bränn­ström gjor­de sin sis­ta roll. Ak­tu­ell med: Lång­fil­men Kor­par­na, med

Re­i­ne Bry­nolfs­son i hu­vud­rol­len, som har svensk bi­o­graf­pre­miär 13 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.