Gon­za­lo Cam­pos

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN ADHD -

Ci­vil­ku­rage: Räd­da­de en kvin­na från att drunk­na. Yr­ke: Ord­nings­vakt. Bor: Ang­e­red. Ål­der: 44 år.

En kall de­cem­ber­natt stod Gon­za­lo Cam­pos och hans ord­nings­vakt skol­le­ga ut­an­fören krog i Brunns­par­ken i cen­tra­la Gö­te­borg. Plöts­ligt skrek nå­gon att en kvin­na ha­de ram­lat ner i den vat­ten­fyll­da vall­gra­ven. Gon­za­lo Cam­pos och kol­le­gan sprang dit. De kas­ta­de en liv­boj till kvin­nan, men när hon in­te re­a­ge­ra­de tog han av sig uni­for­men och hop­pa­de i.

– Jag ba­da­de is­vak när jag gjor­de lum­pen, men då hand­la­de det om kanske tio se­kun­der. Nu var jag i vatt­net i över två mi­nu­ter. Det var så fruk­tans­värt kallt.

Han lyc­ka­des få upp kvin­nan men blev kraf­tigt ned­kyld. Ef­teråt fick han föl­ja med am­bu­lan­sen för att få varm­dropp på sjuk­hus.

– Ett hund­ra­tal per­so­ner såg vad som hän­de, men folk tog ba­ra fram si­na mo­bil­te­le­fo­ner och bör­ja­de fil­ma.

På liv­bojs ställ­ning­en sit­ter i da­gens kyl­tom Gon­za­lo Cam­pos in­sats. Själv me­nar han att han ba­ra sköt­te sitt jobb.

– Men ett par vec­kor se­na­re sök­te hen­nes man upp mig och tac­ka­de för att jag räd­dat li­vet på hans fru. Då blev jag tår­ögd. Det kän­des bra att ve­ta att hon kla­ra­de sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.