Kai­sa Tark­ki

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN ADHD -

Ci­vil­ku­rage: Av­bröt sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Yr­ke: Ar­be­tar i en mo­de­bu­tik. Bor: Väst­ra Frölun­da. Ål­der: 37 år.

Kai­sa Tark­ki satt längst bak i en spår­vagn när nå­gon bör­ja­de ro­pa. Rös­ter­na kom från den främ­re de­len av spår­vag­nen. Först trod­de hon att det var på skämt, men när hon hör­de ett ”hjälp!” res­te hon sig di­rekt.

Tre kil­lar ha­de om­ring­at en 13-årig tjej och var i full färd med att an­tas­ta hen­ne. All­de­les bred­vid satt ett ti­o­tal per­so­ner i oli­ka åld­rar. Al­la tit­ta­de ut ge­nom ru­tan el­ler knap­pa­de på si­na mo­bil­te­le­fo­ner.

När Kai­sa Tark­ki in­grep fick hon ett slag i an­sik­tet så kraf­tigt att hon bör­ja­de blö­da. I tu­mul­tet lyc­ka­des hon få med sig 13-åring­en där­i­från. Hän­del­sen po­li­san­mäl­des och gär­nings­män­nen kun­de gri­pas sam­ma kväll.

– En äld­re kvin­na tog tag i mig ef­teråt och be­rät­ta­de att hon tyck­te att det väl­digt bra gjort av mig. Då skäll­de jag ut hen­ne. ”Var­för gjor­de in­te du nå­got? Tänk om det ha­de va­rit din dot­ter?”, sä­ger Kai­sa Tark­ki.

I dag mår den 13-åri­ga tje­jen bra. Kai­sa Tark­ki själv har li­te ned­satt syn på ena ögat. Skul­le du gö­ra sam­ma sak igen?

– Ut­an tve­kan. Jag vill in­te le­va i ett sam­häl­le där folk in­te re­a­ge­rar på så­dant här. En an­nan gång gick jag emel­lan när två män brå­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.