3 x ci­vil­ku­rage

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN ADHD -

HUR VILL DU

AGERA?

Vad skul­le du öns­ka att du gjor­de om du såg en kol­le­ga bli ut­satt för mobb­ning? Hur skul­le du vil­ja agera om du hör­de nå­gon fäl­la ra­sis­tis­ka kom­men­ta­rer? Har du tänkt ige­nom det­ta i för­väg ökar chan­sen att du fak­tiskt in­gri­per i skarpt

lä­ge.

ÄLTA IN­TE!

Det finns ing­et uni­ver‍ salre­cept på ci­vil­ku­rage. Det vik­ti­gas­te är att du gör nå­got. Du mås­te till ex­em‍ pel in­te gå emel­lan två per­so­ner som slåss, men du kanske kan

ro­pa på hjälp.

BLI MER UPPMÄRKSAM

Tyc­ker du att det är job­bigt när det är stö­kigt på stan el­ler i kol­lek­tiv­tra­fi­ken? I stäl­let för att lyss­na på hög mu­sik i hör­lu­rar­na – ta av lu­rar­na och se dig om­kring. Be­hö­ver nå­gon

din hjälp?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.