Ha koll på ve­ten­ska­pen

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN ADHD -

1) Om du mö­ter forsk­nings‍ resultat och mär­ker att bud­ska­pet väc­ker starkt mot­stånd hos dig, stan­na upp och fun­de­ra på var­för.

2) Om du hör om resultat som ver­kar väl­digt kon­tro‍ ver­si­el­la el­ler för bra för att va­ra san­na, av­vak­ta in­nan du li­tar på att de fak­tiskt stäm­mer. Forsk­nings­re‍ sul­tat bör upp­re­pas fle­ra gång­er, helst av oli­ka fors‍ ka­re, in­nan det går att dra säk­ra slut­sat­ser av dem.

3) Tänk på att det på­går oer­hört myc­ket forsk­ning. Om du har svårt att be‍ dö­ma ett en­skilt resultat, för­sök att ta re­da på hur forsk­nings­fäl­tet i stort ser på sa­ken.

4) Om din dis­kus­sions­part‍ ner hål­ler fast vid sin åsikt om nå­got som du vet är osant ut­i­från forsk­ning­en, för­sök att iden­ti­fi­e­ra käl­lan till det­ta och pra­ta så att du in­te ho­tar hens iden­ti­tet. Glöm in­te att det är san­no­likt att ni bå­da är ra­tio­nel­la och strä­var efter att dra ob­jek­ti­va slut­sat‍ ser.

5) I po­la­ri­se­ra­de frå­gor – fo­ku­se­ra på det som står pri­märt i fo­kus och för­sök att hit­ta en ne­u­tral grund. Man kan på­stå att till ex‍ em­pel kli­mat­för­änd­ring­ar i sig är ett ne­utralt fe­no‍ men, och att de ide­o­lo­gi­se‍ ra­de be­ty­del­ser­na kom­mer in i bilden då man dis­ku­te‍ rar var­för de är vik­ti­ga att ta tag i el­ler hur pro­ble­met helst bor­de lö­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.