Hon fors­kar om psy­ko­ser och hur vi ska­par vår verk­lig­het.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Eva Bar­ke­man

Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av verk­lig‍ hets­upp­fatt­ning och hur hjär­nan ska­par vå­ra upp­le­vel­ser, säger Anaïs Lou­zo­lo som ny­li­gen dis­pu­te­rat med en av­hand­ling om vad som hän­der i hjär­nan vid psy­ko­ser.

Hon stu­de­ra­de neu­ro­ve­ten‍ skap i Pa­ris och Lon­don in­nan hon kom till Ka­ro­lins­ka in­sti‍ tu­tet i Sve­ri­ge. Anaïs Lou­zo­lo bru­kar för­kla­ra sin forsk­ning med Matrix‍fi lmer­na – vår upp­le­vel­se av verk­lig­he­ten for‍ mas av det hjär­nan säger åt oss.

– Hjär­nan jäm­för he­la ti­den in­put från sin­nes­in­tryc­ken med vå­ra för­vänt­ning­ar ut­i­från ti­di­ga­re er­fa­ren­het och kun‍ skap. Den kom­bi­na­tio­nen ska‍ par vå­ra upp­le­vel­ser. Nor­malt för­sö­ker hjär­nan ska­pa lo­gik ge­nom att an­pas­sa upplevelsen ef­ter för­vänt­ning­en – el­ler ge­nom att upp­da­te­ra för‍ vänt­ning­en. Män­ni­skor med schi­zo­fre­ni har ba­ra svå­ra­re att han­te­ra den­na mis­match.

En­ligt Anaïs Lou­zo­lo be­fin‍ ner vi oss al­la nå­gon­stans inom ett spekt­rum av skev verk­lig‍ hets­upp­fatt­ning. Hon vi­sar i sin av­hand­ling att det hand­lar om sam­ma me­ka­nis­mer hos män­ni­skor med el­ler ut­an en schi­zo­freni­di­a­gnos.

– Psy­kos är en in­tres­sant mo­dell för att för­stå per­cep‍ ti­ons­pro­ces­sen. Psy­ki­a­trin kan va­ra gans­ka ka­te­go­risk med vem som är frisk och vem som är sjuk, men det är kom­plext. Vad har du lärt dig? – Jag har bli­vit mer vak­sam på per­cep­tions­pro­ces­sen hos mig själv och jag är mer öp­pen än ti­di­ga­re för and­ra tolk­ning­ar än mi­na eg­na. Ar­be­tet har ock‍ så fått mig att re­flek­te­ra över fak­ta­re­si­sten­sen i sam­häl­let ut­i­från hjär­nans pro­cess att jäm­fö­ra nya in­tryck med den för­ut­fat­ta­de världs­bil­den.

HJÄRNFESTIVAL Anaïs Lou­zo­lo är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Hjärn­fes­ti­va­len som star­ta­de 2016 och näs­ta gång går av sta­peln i mars 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.