FY­RA X MEDVETAN-DETILLSTÅND

Modern Psykologi - - ANNONS -

KO­MA

En­ligt den tra­di­tio­nel­la bil­den är en pa­ti­ent i ko­ma med­vets­lös. Hen lig­ger stil­la med slut­na ögon och re­a­ge­rar var­ken på smär­ta, be­rö­ring el­ler and­ra sti­mu­li. Nor­ma­la sömn– va­ken­hetscyk­ler sak­nas.

VE­GE­TA­TIVT STADIUM

Pa­ti­en­ten kan öpp­na ögo­nen, stö­na och rö­ra sig, men sak­nar nor­ma­la re­ak­tio­ner på ytt­re sti­mu­li. Där‍ emot kan hjär­nan väx­la mel­lan sömn och va­ken­het.

MI­NI­MAL­LY CONS­CIOUS STA­TE (MCS)

Till­stån­det lik­nar ett ve­ge­ta­tivt stadium med en vik­tig skill­nad: En pa­ti­ent i MCS kan stund­tals re­a­ge­ra på ytt­re sti­mu­li.

LOC­KED-INSYNDROM

Med­ve­tan­det fun­ge­rar, men krop­pen är för­la­mad. Vis­sa pa­ti­en­ter kan in­te rö­ra sig över hu­vud ta­get. And­ra kan kom­mu­ni­ce­ra ge­nom att flyt­ta blic­ken el­ler blin­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.