Smart för barn och vux­na

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Charlotte Lun­dqvist

HJÄRNSMARTA BARN ANET­TE PREHN [NA­TUR & KUL­TUR] Hur många bru­kar sät­ta sig ned med bar­nen och ta ett snack om hur hjär­nan fun­ge­rar? Det me­nar so­ci­o­no­men Anet­te Prehn att vi bor­de gö­ra li­te of­ta­re – och fak­tiskt re­dan i för­sko­le‍ål­dern, för det gör att de blir bätt­re på att han­te­ra känslo­mäs­si­ga ut­ma­ning­ar.

Jag ska ge ett ex­em­pel: I boken be­rät­tar för­fat­ta­ren om en pap­pa som upp­ma­nar sin son att gå ut och spar­ka på gung­ställ­ning­en när han blir arg. Syf­tet är att poj­ken ska av­re­a­ge­ra sig och kom­ma till‍ ba­ka lug­na­re, men vad pap­pan egent­li­gen gör är att lä­ra in ett känslomöns­ter där ils­ka följs av spar­kar. Pap­pan in­ser det och bör­jar i stäl­let öva so­nen i hur han kan lug­na ned sig själv näs­ta gång han blir arg.

Det re­ak­tions­möns­ter du an­vän­der of­ta blir så små­ning‍ om det du kom­mer att an­vän­da spon­tant. Anet­te Prehn be‍ skri­ver det som sti­gar i hjär­nan där en del är väl upp­tram­pa­de och and­ra närmast igen­väx­ta. Ge­nom att lä­ra bar­nen att den förs­ta re­ak­tio­nen ba­ra är en av många möj­li­ga, kan vi stär­ka dem så att de lät­ta­re kla­rar av att kom­ma igen ef­ter ne­ga­ti­va upp­le­vel­ser. Det är nyt­tig kun‍ skap även för vux­na.

BLI SMART TILLSAMMANSMED BAR­NEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.