Ökad kog­ni­tiv för­må­ga?

Modern Psykologi - - F+S -

Har män­ni­skan i al­la av­se­en­den ökat sin kog­ni­ti­va för­må­ga un­der evo­lu­tio­nens gång, el­ler har vi ock­så be­hövt pri­o­ri­te­ra bort nå­got? Finns det till ex­em­pel hjärn­funk­tio­ner som vå­ra när­mas­te aps­läk­ting­ar över­glän­ser oss i? – Na­ta­lia

Be­grep­pet kog­ni­tion kan in­ne­hål­la många för­må­gor och me­ka­nis­mer, vis­sa okän­da. Det går där­för in­te att ge kog­ni­tion ett en­skilt mått som går att föl­ja över evo­lu­tio­när tid och på så sätt be­dö­ma hur kog­ni­tion ge­ne­rellt har ökat. Även för mer lätt­de­fi­ni­e­ra­de fe­no­men, som för­må­gan att springa, är det oklart hur man ska be­skri­va ut­veck­ling­en. Me­nar man snab­ba­re, läng­re, späns­ti­ga­re? Vil­ket är det bäs­ta spring­an‍ det? Al­la fe­no­men som växt fram ge­nom na­tur­ligt ur­val är be­hov­san­pas­sa­de ut­an fa­cit för vad som är op­ti­malt. Man spring­er un­ge­fär på ett sätt som fun­ge­rat för ens di­rek­ta för­fä­der.

Kog­ni­ti­va för­må­gor har ock­så va­rit kon­junk­tur­käns‍ liga un­der evo­lu­tio­nen och för­må­gor för­svin­ner ge­nom att in­di­vi­der som sak­nar för‍ må­gan bör­jar få li­ka myc­ket av­kom­ma som in­di­vi­der som har den. Det­ta be­hö­ver in­te va­ra en frå­ga om pri­o­ri­te­ring. Vi hål­ler ju igång många and­ra re­surs­tju­var som vi strikt ta­get in­te be­hö­ver, såsom man­li­ga bröst­vår­tor.

Vad gäl­ler vå­ra när­mas­te aps­läk­ting­ar så har de myc­ket rik­tigt egen­ska­per som vi sak­nar. Huruvi­da des­sa är för‍ må­gor som de ut­veck­lat på egen hand se­dan vi sist de­la­de en ge­men­sam för­fa­der, el­ler nå­got som vi för­lo­rat, är all­tid svårt att sä­ga. En hjärn­funk­tion som of­ta tas upp, där schim­pan­ser im­po­ne­rar på oss, är för­må­gan att min­nas siff­ror i rätt se­kvens ef­ter att ha sett dem un­der bråk­de­len av en se­kund. Gör en in­ter­netsök­ning på ”Ayu­mu me­mo­ry test”!

To­mas Pers­son, dok­tor i kog­ni­tions­ve­ten­skap och ap­fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.