Snabbgui­de till hjär­nan

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Karin Ska­ger­berg

HJÄR­NAN ÄR STJÄR­NAN KAJA NORDENGEN [NORSTED­TS] Kaja Nordengen är lä­ka­re med spe­ci­a­li­se­ring i neu­ro­lo­gi. År 2014 dok­to­re­ra­de hon och blev där­med en av de yngsta lä­kar­na i Nor­ge med dok‍ tors­grad (hon är född 1987). Hen­nes po­pu­lär­ve­ten­skap­li­ga bok Hjär­nan är stjär­nan har dess­utom bli­vit en stor­säl­ja­re i hem­lan­det och över­satts till fle­ra språk. Det är klart att man blir im­po­ne­rad och hopp‍ fullt släng­er sig över den när den kom­mer på svens­ka.

Och visst är boken en lät‍ till­gäng­lig in­gång i, och ett tap­pert för­sök till över­sikt av, hjär­nan. Den psy­ko­lo­gi‍ in­tres­se­ra­de kan frä­scha upp min­net vad gäl­ler ton­gi­van­de ex­pe­ri­ment inom kog­ni­tions‍ psy­ko­lo­gi och klas­sis­ka fall, såsom pa­ti­ent H.M. och Phi‍ ne­as Gage.

Men att för­fat­ta­ren ger sig på att sam­man­fat­ta vad den se­nas­te forsk­ning­en säger om allt från min­ne och per­cep­tion till in­tel­li­gens, miss­bruk och neuromy­ter, blir ock­så bokens svag­het. Det är på grän­sen till att bli väl för­enk­lat när vi på 200 si­dor ska få lä­ra oss allt om vårt, som för­fat­ta­ren säger, en­da oer­sätt­li­ga or­gan. Ris­ken är att man ef­ter läs­ning­en har fler frå­gor än svar om vad som är sant om det­ta or­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.