Or­men i mag­net­ka­me­ran. Så kän­ner vi igen sjuk­dom.

Så slip­per im­mun­för­sva­ret ta fighten.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Karin Ska­ger­berg

Hjär­nan är bätt­re än man ti­di­ga­re trott på att upp­täc­ka och und­vi­ka sjuk­dom hos and­ra re­dan in­nan den bru­tit ut or­dent­ligt.

Det vi­sar en stu­die där fors‍ ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet ak­ti­ve­ra­de im­mun­för­sva­ret hos 18 per­so­ner, ge­nom att in­ji‍ ce­ra ofar­li­ga de­lar av bak­te­ri­er som gav dem över­gå­en­de sym‍ tom som trött­het, värk och fe‍ ber. Lukt­pro­ver och bilder togs av dem bå­de när de var ”sju­ka” och när de var fris­ka. Där­ef­ter pre­sen­te­ra­des des­sa luk­ter och bilder för 30 per­so­ner vars hjärn­ak­ti­vi­tet re­gi­stre­ra­des. De fick ock­så upp­ge vil­ka de tyck­te såg sju­ka ut, vil­ka de såg som at­trak­ti­va och om de vil­le um­gås med dem.

– Det fanns en sig­ni­fi­kant skill­nad i att män­ni­skor­na tyck­te bätt­re om och hell­re sa sig vil­ja um­gås med de fris­ka per­so­ner­na än med de ”sju­ka”. Dess­utom re­a­ge­ra­de hjär­nan – bå­de de sju­ka an­sik­te­na och luk­ter­na ak­ti­ve­ra­de gans­ka om­fat­tan­de nät­verk, säger Mats Ols­son, pro­fes­sor vid in‍ sti­tu­tio­nen för kli­nisk neu­ro‍ ve­ten­skap och en av forskarna bakom stu­di­en.

– Vi såg att hjär­nan var bra på att läg­ga ihop sva­ga sjuk­doms­sig­na­ler från des­sa sin­nen, som för att för­tyd­li­ga in­tryc­ket av ohäl­sa.

Han tyc­ker att det mest intressanta är att stu­di­en be­kräf­tar att vi re­a­ge­rar bå­de psy­ko­lo­giskt och bi­o­lo­giskt på sjuk­doms­sig­na­ler, ba­ra tim­mar ef­ter att en in­flam­ma­tion har in­fun­nit sig hos en in­di­vid.

– Det­ta lig­ger i lin­je med ge­ne­rell evo­lu­tio­när te­o­ri om att det vo­re bra att und­vi­ka sjuk­dom på nå­got an­nat sätt än att lå­ta im­mun­för­sva­ret ta he­la fighten, säger Mats Ols­son.

Stu­di­en har pub­li­ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten PNAS. Möt Mats Ols­son på Hjärn‍ da­gen 17 no­vem­ber: www.ve­ten­skaps‍me­dia.se/hjar­nan

ÖVERFLÖDIG Det krävs ing­en näs­duk för att hjär­nan ska för­stå

vem som är sjuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.