Ke­ta­min som an­ti­de­pres­siv. KRÖNIKA Åsa Nil­son­ne

Lär dig att skif­ta din mo­ti­va­tion.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Att för­sö­ka räd­da pla­ne­ten, el­ler vår ci­vi­li‍ sa­tion, har bli­vit en del av vår var­dag. Det finns en upp­sjö av fil­mer och böc­ker på te­mat, och mäng­der av män­ni­skor sit­ter just nu vid si­na da­to­rer och in­ve­ste­rar tid i spel som lå­ter dem räd­da värl­den från mer el­ler mind­re över­ty­gan­de hot. Vi loc­kas att kö­pa va­ror ge­nom att en mi­ni­mal del av peng­ar­na går till att hål­la liv i en regn‍ skog el­ler en ele­fant.

Så tyd­li­gen gil­lar vår hjär­na att räd­da värl­den. Men hur tar den sig an den­na sto­ra och svå­ra upp­gift?

Här kom­mer min ana­lys som ut­går ifrån Jaak Pank­sepps (1943–2017) ar­be­te. Han var in­tres­se­rad av hur vå­ra käns­lor har for­mats av evo­lu‍ ti­o­nen och tänk­te sig att vi är ut­rus­ta­de med oli­ka mo­ti­va­tions­sy­stem som ska hjäl­pa oss att kla­ra li­vets ut­ma­ning­ar. Ett sy­stem är skräd­dar­sytt för far­li­ga si­tu­a­tio­ner. Ett an­nat får oss att ta hand om vå­ra barn och and­ra. Yt­ter­li­ga­re ett slår till i löf­tes­ri­ka si­tu­a­tio­ner där vi be­hö­ver ny­fi­ken­het och hand­lings­kraft. Var­je mo­ti­va­tions­sy­stem kan ses som en väx­el i en au­to­mat‍ väx­lad bil. Hjär­nan skif­tar från det ena till det and­ra. Ibland mär­ker vi över­gång‍ ar­na, som när de får oss att skif­ta från ett käns­lo­lä­ge till ett an‍ nat, men of­ta sker det näs­tan omärk­ligt. Är vi då ut­läm­na­de åt det mo­ti­va­tions‍ sy­stem hjär­nan valt i en gi­ven si­tu­a­tion? Lyck­ligt­vis in­te. Vi har även ett ma­nu‍ ellt al­ter­na­tiv. Vi kan gå ur ex­em­pel­vis hot­sy­ste­met om vi be­dö­mer att hjär­nan gjort ett oklokt val. Det gör vi ge­nom att med­ve­tet sty­ra vår upp­märk­sam­het. Där hot­sy­ste­met får oss att se en kär per­son som en fi­en­de när vi grä­lar, kan en mer kär­leks­full blick un­der­lät­ta kon­flikt­lös‍ ning­en och ut­veck­la re­la­tio­nen.

Vad spe­lar då vårt mo­ti­va­tions­till‍ stånd för roll när vi ska räd­da värl­den? Om hot­sy­ste­met är igång kom­mer vi att va­ra sär­skilt upp­märk­sam­ma på allt som skul­le kun­na var far­ligt. Vi har nä­ra till ag­gres­sion el­ler flykt. I det lä­get kan det ver­ka rim­ligt att läg­ga peng­ar på va­pen. Den som i stäl­let har sitt om­sorgs­sy­stem igång kom­mer an­tag­li­gen att bör­ja räd­da värl­den ge­nom vac­ci­na­tions­kam­pan­jer el­ler pro­gram som ska skyd­da mil­jön.

På sam­ma sätt som vi kan be­hö­va fun­de­ra över vil­ka mo­ti­va­tions­sy­stem vi drivs av i vå­ra pri­va­ta re­la­tio­ner, skul­le jag öns­ka att po­li­ti­ker, sär­skilt när de­ras hot­sy­stem ak­ti­ve­rats, kun­de ge sig själ­va en pa­us och re­flek­te­ra över om må­let – ex­em­pel­vis att räd­da liv – kun­de tack­las li­ka bra el­ler till och med bätt­re med ett an­nat mo­ti­va­tions­sy­stem vid spa­kar­na.

Åsa Nil­son­ne är pro­fes­sor eme­ri­ta i me­di­cinsk psy­ko­lo­gi, psy­ki­a­ter, psy­ko­te­ra­peut och för­fat­ta­re.

Vi kan gå ur hot­sy­ste­met om hjär­nan gjort ett oklokt val

FRÅN HOT TILL OM­SORG Åsa öns­kar att po­li­ti­ker kun­de sty­ra sin upp­märk­sam­het mer

med­ve­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.