Håll två te­ra­pi­for­mer i hu­vu­det sam­ti­digt

Modern Psykologi - - INTRO - ÅTERKOPPLING jo­nas@mo­dernpsy­ko­lo­gi.se

Se­dan vi bör­ja­de ge ut Mo­dern Psy­ko­lo­gi för snart tio år se­dan har det brå­kats om So­ci­al­sty­rel­sens rikt­lin­jer för be­hand­ling av de­pres­sion och ång­est­syndrom, som kom i en ny ver­sion för någ­ra må­na­der se­dan. Un­der al­la de här åren har rikt­lin­jer­na om­gär­dats av ett slags lå­gin­ten­sivt krig mel­lan kbt:are och psy­ko­dy­na­mi­ker.

Hit­tills har kbt:ar­na av­gått med se­gern när rikt­lin­jer­na for­mu­le­rats. Den kog­ni­ti­va be­te­en­de­te­ra­pins hö­gar med forsk­nings­stu­di­er har lyfts fram, me­dan de psy­ko­dy­na­miskt in­rik­ta­de te­ra­pi­er­na of­ta har be­skri­vits som rent flum i de­bat­ten. Hur po­la­ri­se­rad den här bil­den är kan il­lu­stre­ras av de re­ak­tio­ner som kom för ett par år se­dan, ef­ter att vi ha­de pub­li­ce­rat ett re­por­tage om det väx­an­de forsk­nings­un­der­la­get för psy­ko­dy­na­mis­ka te­ra­pi­er och hur man vär­de­rar evi­den­sen i and­ra län­der. Till ex­em­pel be­rät­ta­de vi om den psy­ko­dy­na­mis­ka te­ra­pins ställ­ning i Tyskland. Jag har säl­lan va­rit med om ett så högt ton­lä­ge i den kri­tik vi fått till re­dak­tio­nen, som den som då kom från kbt-håll.

I mot­satt lä­ger har Psy­ko­te­ra­pi‍ cent­rum, som är en in­tres­se­för­e­ning för psy­ko­dy­na­misk be­hand­ling, ny­li­gen över­kla­gat So­ci­al­sty­rel­sens rikt­lin­jer. Ar­gu­men­tet är bland an­nat att fle­ra ex­per­ter som myn­dig­he­ten an­li­tat skul­le va­ra jä­vi­ga till för­del för kbt och lä­ke­me­del. I Psy­ko­log­för­bun­dets tid­ning till­ba­ka­vi­sar ex­per­ter­na an­kla­gel­ser­na. För­valt­nings­rät­ten har av­vi­sat över­kla­gan med den li­te be­syn­ner­li­ga mo­ti­ve­ring­en att rikt­lin­jer­na in­te med­för till­räck­lig fak­tisk ver­kan. I skri­van­de stund lig­ger ären­det på vänt hos Kam­mar‍rät­ten. Det ska bli spän­nan­de att se vad ut­fal­let blir där.

Även om de har sin grund i en­de­ra sko­lan så tilläm­par många prak­ti­se­ran­de psy­ko­lo­ger och psy­ko­te­ra­peu­ter ele­ment från oli­ka in­rikt­ning­ar, be­ro­en­de på hur pa­ti­en­tens pro­blem ser ut. Med tan­ke på att den som in­te får nå­gon ef­fekt av den ena te­ra­pi­for­men of­ta kan bli bätt­re av den and­ra är det en sym­pa­tisk in­ställ­ning, som gär­na skul­le få präg­la te­ra­pi‍ de­bat­ten. Låt oss hål­la fle­ra tan­kar i hu­vu­det sam­ti­digt.

Sam­ti­digt sker lov­vär­da ini­ti­a­tiv i forsk­ning­en. I mars pub­li­ce­ra­de The Lan­cet Psychi­a­try en lis­ta med tio ”ak­tions‍punk­ter” för fram­ti­dens psy­ko­lo­gis­ka be­hand­lings­forsk­ning. I den ”kom­mis­sion” som lagt fram punk­ter­na in­går bland an­nat fors­ka­re från Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. Låt oss hop­pas att de­ras för­slag på hur forsk­ning­en kan ut­veck­las le­der till en mer ny­an­se­rad de­batt, och så klart bätt­re be­hand­ling­ar för den psy­kis­ka ohäl­sa som drab­bar allt fler. Jo­nas Matts­son är chefre­dak­tör för Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Det sker lov­vär­da ini­ti­a­tiv i forsk‍ ning­en

MÅNGFALD Jo­nas ser gär­na en mer ny­an­se­rad

de­batt om psy­ko­te­ra­pins forsk­nings­stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.