Låt bar­nen växa upp med myc­ket gröns­ka

Så på­ver­kar mil­jön kog­ni­tio­nen.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Jo­nas Matts­son

Det kan fin­nas ett sam­band mel­lan att växa upp med myc­ket gröns­ka och att ha bätt­re kog­ni­ti­va för­må­gor. Det har fors­ka­re kom­mit fram till ge­nom att kom­bi­ne­ra sa­tel­lit­bil­der av 253 barns hem­a­dres­ser i Bar­ce­lo­na med Mri-bil­der av de­ras hjär­nor.

Ana­ly­sen har pub­li­ce­rats i En­vi­ron­men­tal He­alth Per­specti­ves och vi­sar att de barn som vux­it upp i grö­na­re om­rå­den ha­de stör­re vo­lym av grå och vit sub­stans i de­lar av hjär­nan som kopp­lats till kog­ni­ti­va för­må­gor. Bar­nen fick även gö­ra tes­ter som mä­ter ar­bets­min­ne och upp­märk­sam­het.

Fors­kar­na byg­ger sin stu­die på den så kal­la­de bio­fi­li-hy­po­te­sen. En­ligt den har män­ni­skan ett evo­lu­tio­närt band till na­tu­ren som gör att hjär­nan ut­veck­las bätt­re i kon­takt med gröns­ka. Grö­na mil­jö­er in­spi­re­rar barn till upp­täc­kar­lust, kre­a­ti­vi­tet och ut­fors­kan­de av grund­läg­gan­de käns­lor, vil­ket en­ligt hy­po­te­sen bor­gar för att de­ras hjär­nor ut­veck­las gynn­samt.

BIOFIL En­ligt fors­kar­na gyn­nar när­het till na­tu­ren hjär­nans

ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.