Erik Abel

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Fri­lans­fo­to­gra­fen Erik tyc­ker bäst om att fo­ta porträtt och re­por­tage som får ta tid. Där be­rät­tel­sen bå­de syns och känns i bil­der­na. På si­dan 36 i det här num­ret har han träf­fat tre unga af­gha­ner som be­rät­tar om hur de upp­le­ver ti­den som asyl­sö­kan­de i Sve­ri­ge. Al­la bär på tunga min­nen som lik­som satt sig i de­ras krop­par. I ögo­nen, i håll­ning­en. Han val­de där­för att ska­la bort om­giv­ning­en och fo­ku­se­ra på ett nä­ra mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.