[LUKTA!]

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: Jour­nal of Per­so­na­li­ty and So­ci­al Psycho­lo­gy

Om du vill stres­sa ner kan det va­ra lä­ge att stic­ka nä­san i din äls­ka­des otvät‍ ta­de trö­ja. Dof­ten från ens part­ner ver­kar i al­la fall gö­ra kvin­nor mind­re stres­sa­de, vi­sar en ny stu­die. Psy­ko­lo­gi‍ fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Bri‍ tish Co­lum­bia lät kvin­nor­na i 96 he­te­ro­sex­u­el­la par lukta på en t-shirt som bu­rits av de­ras part­ner, en som bu­rits av en an­nan man el­ler en helt ny­t­vät­tad. De fick där­ef­ter ge­nom­gå ett stress­test i form av en job­bin­ter­vju och en ma­te­ma­tik­upp­gift. De som luk­tat på sin egen mans trö­ja kän­de sig lug­nast ef­ter stress­upp­gif­ten. Hos dem som dess­utom iden­ti­fi­e­ra­de dof­ten som sin mans, var ni­vå­er­na av stress­hor­mo­net kor­ti­sol ock­så läg­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.