Fals­ka ny­he­ter, kra­mar och Jenny Wil­son. OR­DET In­trycks­sa­ne­ra.

For­tast går det för po­li­tis­ka osan­ning­ar.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ma­rie Alp­man

Falsk in­for­ma­tion sprids snab­ba­re än sann. Det vi­sar fors­ka­re vid ame­ri­kans­ka MIT, som un­der­sökt hur snabbt fals­ka och san­na ny­he­ter sprids på Twit­ter. To­talt ana­ly­se­ra­des om­kring 126 000 fak­ta­grans­ka­de ny­he­ter som twitt­rats vi­da­re 4,5 mil­jo­ner gång­er åren 2006–2017. Obe­ro­en­de av ny­hets­typ så ha­de fals­ka ny­he­ter 70 pro­cents stör­re san­no­lik­het att bli retwee­ta­de än san­na. Det tog ock­så sex gång­er läng­re tid för kor­rek­ta ny­he­ter att nå 1 500 per­so­ner jäm­fört med fals­ka. Störst var skill­na­den för po­li­tis­ka ny­he­ter där de fals­ka spreds tre gång­er snab­ba­re.

En möj­lig or­sak är att fals­ka ny­he­ter of­ta in­ne­hål­ler nå­got ti­di­ga­re okänt, vil­ket loc­kar per­so­ner att spri­da dem vi­da­re.

Stu­di­en, som pub­li­ce­rats i Sci­ence, un­der­sök­te även hur ny­he­ter­na på­ver­ka­de oss känslo­mäs­sigt. Fals­ka ny­he­ter väck­te of­ta­re för­vå­ning, räds­la och av­sky, me­dan san­na ny­he­ter of­ta­re möt­tes av sorg, för­vän­tan och tillit.

FÖR BRA FÖR ATT VA­RA SANT Ti­di­ga­re okänt in­ne­håll kan loc­ka till sprid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.