Vän­skap i hjärn­ka­me­ra.

Kom­pi­sars hjär­nor re­a­ge­rar li­ka­dant.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL -

Det går att för­ut­sä­ga om två per­so­ner är vän­ner el­ler in­te ge­nom att stu­de­ra hur de­ras hjär­nor re­a­ge­rar på kor­ta film­klipp.

Film­se­kven­ser med gul­li­ga sen­gång­a­re, fot­boll och dråp­li­ga sce­ner från tv-pro­gram­met Ame­ri­ca’s fun­ni­est ho­me vi­de­os in­går i forsk­ning som be­kräf­tar ett gam­malt ord­språk: Li­ka barn le­ka bäst.

Ame­ri­kans­ka fors­ka­re kart­la­de de so­ci­a­la ban­den in­om en hel års­kull av stu­den­ter ge­nom att frå­ga var och en vil­ka som var de­ras vän­ner. Se­dan fick 42 av stu­den­ter­na lig­ga i en hjärn­ka­me­ra och tit­ta på film­klipp.

Det vi­sa­de sig att ak­ti­vi­te­ten i de­lar av hjär­nan som han­te­rar känslo­mäs­si­ga re­ak­tio­ner och tol­kar sin­nes­in­tryck var mer li­ka hos nä­ra vän­ner, än hos per­so­ner läng­re ifrån varand­ra i det so­ci­a­la nät­ver­ket.

I tid­skrif­ten Na­tu­re Com‍ mu­ni­ca­tions skri­ver fors­kar­na att hjärn­ka­me­rans bil­der kan an­vän­das till att iden­ti­fi­e­ra in­di­vi­der som för­mod­li­gen är vän­ner, liksom till att se vil­ka som san­no­likt har ge­men­sam­ma vän­ner.

NÄT­VERK Pric­kar­na sym‍ bo­li‍se­rar per­so­ner och strec­ken öm­se­si­di­ga vän­skaps­band. De oran­gea pric­kar­na är de per­so­ner som fors­kar­na stu­de­rat

i hjärn­ka­me­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.