Fa­bi­o­la Fer­re­ro

Modern Psykologi - - REDAKTION -

I mars lista­des den ve­ne­zu‍ elans­ka fo­to­gra­fen Fa­bi­o­la Fer­re­ro i World Press Pho­tos ”6x6 Glo­bal Ta­lent Pro­gram”. De se­nas­te åren har hon un­der­sökt de psy­ko­lo­gis­ka kon­se‍kven­ser­na av Ve­ne‍ zu­e­las eko­no­mis­ka kris. På si­dan 42 har hon fo­to­gra­fe­rat en pri­vat psy­ki­a­trisk kli­nik i Ca­racas: ”Det var in­tres­sant att se hur an­norlun­da möj­lig‍ he­ter­na är för högin­komst­ta‍ ga­re med re­sur­ser att ta hand om sin men­ta­la ohäl­sa.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.