[KRAMAS!]

Modern Psykologi - - INSIKT -

Att va­ra lös­nings­fo­ku­se­rad är in­te den bäs­ta hjäl­pen för en stres­sad part­ner. Bätt­re då att kramas och fin­nas där fy­siskt. Det kon­sta­te­rar kom­mu­ni­ka­tions­fors­ka­ren Jen­ni­fer Pri­em, som länge har stu­de­rat kom­mu­ni­ka­tion i par­re­la­tio­ner. Ge­nom att i sa­liv­pro­ver tit­ta på hur ni­vån av stress­hor­mo­net kor­ti­sol sti­ger och sjun­ker i oli­ka ty­per av stöt­tan­de sam­tal mel­lan par, har hon kon­sta­te­rat att bäst stress‍ åter­hämt­ning får de vars part­ner ger stöd ge­nom att lyss­na, ha ögon­kon­takt och all­mänt va­ra fy­siskt till­gäng­li­ga. Så strun­ta i att le­ta ef­ter smar­ta sa­ker att sä­ga och ge en kram i stäl­let.

Käl­la: Wa­ke fo­rest uni­ver­si­ty

Ar­tis­ten Jenny Wil­son i Nö­jes­gui­den om att gö­ra dan­sant mu­sik om en våld­täkt hon var med om. Jag hop­pas att folk kom­mer dan­sa som fan och sjunga med i tex­ter­na. Det hand­lar om att åter­ta någon­ting.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.