Två­språ­kig­he­tens för­de­lar är över­driv­na

Pub­li­ce­rings­bi­as ba­kom fel­ak­ti­ga rön.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Jonas Matts­son

En rad upp­märk‍ sam‍ma­de stu­di­er har vi­sat på att två­el­ler fler­språ­ki­ga in­di­vi­der skul­le ha bätt­re ar­bets­min­ne, im­puls‍ kon­troll och fo­ku­se‍rings‍ för­må­ga än en­språ­ki­ga. Des­sa för­må­gor bru­kar räk­nas till vå­ra ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner. Även stu­di­er som häv­dat att två­språ­kig­he­ten kan skju­ta upp de­mens­sym­tom med fle­ra år har fått stort ge­nom­slag.

Men nu väx­er kri­ti­ken mot rö­nen. Bland an­nat ska ef­fek­ter­na på ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner ha över­dri­vits ge­nom pub­li­ka­tions­bi­as, allså att re­sul­tat som in­te gett öns­kat ut­fall läggs i by­rå­lå­dan me­dan öns­ka­de re- sul­tat når ve­ten­skaps­sam­häl­let och all­män­he­ten. I Psycho­lo‍ gi­cal Bul­le­tin pub­li­ce­ra­de fors­ka­re vid Åbo Aka­de­mi ny­li­gen en ge­nom­gång av 152 stu­di­er av två­språ­ki­gas ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner, vil­ket är den mest am­bi­tiö­sa forsk­nings­sam­man­ställ­ning­en hit­tills på om­rå­det. Ef­ter att ha kom­pen­se­rat för pub­li­ka­tions­bi­as åter­stod inga av ori­gi­nal­stu­di­er­nas ef­fek­ter.

I Jour­nal of Alz­hei­mer’s Di­se­a­se kom lik­nan­de kri­tik mot ef­fek­ter­na på de­mens för­ra året. Där vi­sa­des på att de ur­sprung­li­ga stu­di­er­na in­te ta­git hän­syn till and­ra möj­li­ga för­kla­ring­ar, som till ex­em­pel ut­bild­ningsni­vå.

IN­TE SMAR­TA­RE Två­språ­kig­het må ha so­ci­a­la för­de­lar, men in­te ex­e­ku­ti­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.