6 x Jenny Jägerfeld

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Född: 1974 i Skär­blac­ka.

Ak­tu­ell med: Ro­ma­nen Blixt­ra, spra­ka, blän­da! (Na­tur & Kul­tur) och barn­bo­ken Co­me­dy queen (Rabén & Sjögren).

Gör: Psy­ko­log, för­fat­ta­re, har pod­den Su­pe­räl­tar­na till­sam­mans med för­fat­ta­ren Jo­han­na Thy­dell, le­der scen­sam­ta­len Psy­ko­lo­ger

lä­ser böc­ker ihop med psy­ko­lo­gen Jonas Mos­skin, sva­rar på lä­sar­frå­gor om psy­ko­lo­gi för SVD Ju­ni­or, TV4, Psy­ko­lo­gi­gui­den.se och

Mo­dern Psy­ko­lo­gi.

Fa­milj: Två dött­rar, 8 och 12 år gam­la, och pojk­vän. Har ti­di­ga­re skri­vit: Hål i hu­vu­det (2006), Här lig­ger jag och blö­der

(2010) och Jag är ju så jäv­la ea­sy

go­ing (2013), ut­giv­na på Gil­la böc­ker. Bror­san är kung (2016) på Rabén & Sjögren.

Ut­mär­kel­ser: Fick Au­gust­pri­set för Här lig­ger jag och blö­der 2010. Till­de­la­des 2017 Astrid Lind­gren-pri­set för att hon ”lå­ter smär­ta, dra­ma och dras­tisk hu­mor ta plats i tex­ten och på så vis ska­par sto­ra läsupp­le­vel­ser för unga lä­sa­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.