4 x steg bort från ne­ga­tiv per­fek­tio­nism

Modern Psykologi - - PERSONLIGT - Käl­lor: Alex­an­der Ro­zen­tal och Lin­da Hil­tunen

1) Tes­ta di­na far­hå­gor. Vad är det värs­ta som kan hän­da? Un­der­sök di­na fö­re­ställ­ning­ar om vad som hän­der om di­na krav in­te upp­fylls. Hör ef­ter med and­ra hur de ser på att miss­lyc­kas ibland.

2) Byt per­spek­tiv. Skriv ner den kri­tik du bru­kar rik­ta mot dig själv och tänk dig se­dan vad en god vän skul­le ha­de sagt till dig i sam­ma lä­ge.

3) Gör nå­got som får dig att må bra. Ba­se­ras din själv­bild på att du är bra på nå­got? Hit­ta ak­ti­vi­te­ter i var­da­gen där du in­te be­hö­ver täv­la el­ler pre­ste­ra.

4) Sök hjälp. Kon­tak­ta en psy­ko­log el­ler psy­ko­te­ra­peut om du mår rik­tigt då­ligt. För­sök an­nars att pra­ta med nå­gon du li­tar på om hur du kän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.